پیام دریافتی در بازه تاریخی

در این سرویس پیامهای دریافتی در بازه تاریخی برای شما نمایش داده میشود

آدرس سرویس :

    
        https://api.sabapayamak.com/api/v1/recived-messages?StartDate=1398/01/01&EndDate=1399/01/01
      
    

در این سرویس خروجی شما در قسمت data به شکل لیستی از مدل زیر میباشد

    
        {
          "Body" : "Message Body",
          "Sender" : "Message Sender",
          "Receiver" : "3000...",
          "MessageCount" : 1,
          "InsertDate" : "2020\02\02",
          "IsRead" : true
        }
      
    
پارامتر توضیحات
Body متن پیام
Sender شماره ارسال کننده
Receiver شماره دریافت کننده
MessageCount تعداد پیام
InsertDate تاریخ
IsRead خوانده شده/نشده

مثال :

    
        {
          "status" : "200",
          "message" : "با موفقیت انجام شد",
          "id" : 1,
          "data" :  {
            "Body" : "Message Body",
            "Sender" : "Message Sender",
            "Receiver" : "3000...",
            "MessageCount" : 1,
            "InsertDate" : "2020\02\02",
            "IsRead" : true
          },
          "errors" : []
        }

      
    

پیام دریافتی خوانده نشده در بازه تاریخی

در این سرویس پیامهای دریافتی که قبلا بازدید نکرده اید در بازه تاریخی برای شما نمایش داده میشود

آدرس سرویس :

    
        https://api.sabapayamak.com/api/v1/recived-messages/date/unread?StartDate=1398/01/01&EndDate=1399/01/01
      
    

در این سرویس خروجی شما در قسمت data به شکل لیستی از مدل زیر میباشد

    
        {
          "Body" : "Message Body",
          "Sender" : "Message Sender",
          "Receiver" : "3000...",
          "MessageCount" : 1,
          "InsertDate" : "2020\02\02",
          "IsRead" : true
        }
      
    
پارامتر توضیحات
Body متن پیام
Sender شماره ارسال کننده
Receiver شماره دریافت کننده
MessageCount تعداد پیام
InsertDate تاریخ
IsRead خوانده شده/نشده

مثال :

    
        {
          "status" : "200",
          "message" : "با موفقیت انجام شد",
          "id" : 1,
          "data" :  {
            "Body" : "Message Body",
            "Sender" : "Message Sender",
            "Receiver" : "3000...",
            "MessageCount" : 1,
            "InsertDate" : "2020\02\02",
            "IsRead" : true
          },
          "errors" : []
        }

      
    

پیام دریافتی در بازه زمانی

در این سرویس پیامهای دریافتی در بازه تاریخی و زمانی برای شما نمایش داده میشود

آدرس سرویس :

      
        https://api.sabapayamak.com/api/v1/recived-messages/time?StartDate=1398/01/01&StartTime=10:00&EndDate=1399/01/01&EndTime=15:00
      
    

در این سرویس خروجی شما در قسمت data به شکل لیستی از مدل زیر میباشد

    
        {
          "Body" : "Message Body",
          "Sender" : "Message Sender",
          "Receiver" : "3000...",
          "MessageCount" : 1,
          "InsertDate" : "2020\02\02",
          "IsRead" : true
        }
      
    
پارامتر توضیحات
Body متن پیام
Sender شماره ارسال کننده
Receiver شماره دریافت کننده
MessageCount تعداد پیام
InsertDate تاریخ
IsRead خوانده شده/نشده

مثال :

    
        {
          "status" : "200",
          "message" : "با موفقیت انجام شد",
          "id" : 1,
          "data" :  {
            "Body" : "Message Body",
            "Sender" : "Message Sender",
            "Receiver" : "3000...",
            "MessageCount" : 1,
            "InsertDate" : "2020\02\02",
            "IsRead" : true
          },
          "errors" : []
        }

      
    

پیام دریافتی خوانده نشده در بازه زمانی

در این سرویس پیامهای دریافتی که قبلا بازدید نکرده اید در بازه تاریخی و زمانی برای شما نمایش داده میشود

آدرس سرویس :

      
        https://api.sabapayamak.com/api/v1/recived-messages/time/unread?StartDate=1398/01/01&StartTime=10:00&EndDate=1399/01/01&EndTime=15:00
      
    

در این سرویس خروجی شما در قسمت data به شکل لیستی از مدل زیر میباشد

    
        {
          "Body" : "Message Body",
          "Sender" : "Message Sender",
          "Receiver" : "3000...",
          "MessageCount" : 1,
          "InsertDate" : "2020\02\02",
          "IsRead" : true
        }
      
    
پارامتر توضیحات
Body متن پیام
Sender شماره ارسال کننده
Receiver شماره دریافت کننده
MessageCount تعداد پیام
InsertDate تاریخ
IsRead خوانده شده/نشده

مثال :

    
        {
          "status" : "200",
          "message" : "با موفقیت انجام شد",
          "id" : 1,
          "data" :  {
            "Body" : "Message Body",
            "Sender" : "Message Sender",
            "Receiver" : "3000...",
            "MessageCount" : 1,
            "InsertDate" : "2020\02\02",
            "IsRead" : true
          },
          "errors" : []
        }

      
    

پیام دریافتی بر اساس شماره

در این سرویس پیامهای دریافت شده برای شماره مورد نظر شما برخواهد گشت

آدرس سرویس :

    
        https://api.sabapayamak.com/api/v1/recived-messages/0912....
      
    

در این سرویس خروجی شما در قسمت data به شکل لیستی از مدل زیر میباشد

    
        {
          "Body" : "Message Body",
          "Sender" : "Message Sender",
          "Receiver" : "3000...",
          "MessageCount" : 1,
          "InsertDate" : "2020\02\02",
          "IsRead" : true
        }
      
    
پارامتر توضیحات
Body متن پیام
Sender شماره ارسال کننده
Receiver شماره دریافت کننده
MessageCount تعداد پیام
InsertDate تاریخ
IsRead خوانده شده/نشده

مثال :

    
        {
          "status" : "200",
          "message" : "با موفقیت انجام شد",
          "id" : 1,
          "data" :  {
            "Body" : "Message Body",
            "Sender" : "Message Sender",
            "Receiver" : "3000...",
            "MessageCount" : 1,
            "InsertDate" : "2020\02\02",
            "IsRead" : true
          },
          "errors" : []
        }

      
    

پیام دریافتی خوانده نشده بر اساس شماره

در این سرویس پیامهای خوانده نشده ای که از یک شماره دریافت کرده اید به شما داده میشود

آدرس سرویس :

    
        https://api.sabapayamak.com/api/v1/recived-messages/0912..../unread
      
    

در این سرویس خروجی شما در قسمت data به شکل لیستی از مدل زیر میباشد

    
        {
          "Body" : "Message Body",
          "Sender" : "Message Sender",
          "Receiver" : "3000...",
          "MessageCount" : 1,
          "InsertDate" : "2020\02\02",
          "IsRead" : true
        }
      
    
پارامتر توضیحات
Body متن پیام
Sender شماره ارسال کننده
Receiver شماره دریافت کننده
MessageCount تعداد پیام
InsertDate تاریخ
IsRead خوانده شده/نشده

مثال :

    
        {
          "status" : "200",
          "message" : "با موفقیت انجام شد",
          "id" : 1,
          "data" :  {
            "Body" : "Message Body",
            "Sender" : "Message Sender",
            "Receiver" : "3000...",
            "MessageCount" : 1,
            "InsertDate" : "2020\02\02",
            "IsRead" : true
          },
          "errors" : []
        }

      
    

پیامهای دریافتی خوانده نشده

در این سرویس تمام پیامهای خوانده نشده به شما برمیگردد

آدرس سرویس :

    
        https://api.sabapayamak.com/api/v1/recived-messages/unread
      
    

در این سرویس خروجی شما در قسمت data به شکل لیستی از مدل زیر میباشد

    
        {
          "Body" : "Message Body",
          "Sender" : "Message Sender",
          "Receiver" : "3000...",
          "MessageCount" : 1,
          "InsertDate" : "2020\02\02",
          "IsRead" : true
        }
      
    
پارامتر توضیحات
Body متن پیام
Sender شماره ارسال کننده
Receiver شماره دریافت کننده
MessageCount تعداد پیام
InsertDate تاریخ
IsRead خوانده شده/نشده

مثال :

    
        {
          "status" : "200",
          "message" : "با موفقیت انجام شد",
          "id" : 1,
          "data" :  {
            "Body" : "Message Body",
            "Sender" : "Message Sender",
            "Receiver" : "3000...",
            "MessageCount" : 1,
            "InsertDate" : "2020\02\02",
            "IsRead" : true
          },
          "errors" : []
        }

      
    

پیام دریافتی یک شماره

با استفاده از این سرویس میتوانید پیامهای دریافتی یک شماره را داشته باشید

آدرس سرویس :

    
        https://api.sabapayamak.com/api/v1/recived-messages/virtaul-number/3000...
      
    

در این سرویس خروجی شما در قسمت data به شکل لیستی از مدل زیر میباشد

    
        {
          "Body" : "Message Body",
          "Sender" : "Message Sender",
          "Receiver" : "3000...",
          "MessageCount" : 1,
          "InsertDate" : "2020\02\02",
          "IsRead" : true
        }
      
    
پارامتر توضیحات
Body متن پیام
Sender شماره ارسال کننده
Receiver شماره دریافت کننده
MessageCount تعداد پیام
InsertDate تاریخ
IsRead خوانده شده/نشده

مثال :

    
        {
          "status" : "200",
          "message" : "با موفقیت انجام شد",
          "id" : 1,
          "data" :  {
            "Body" : "Message Body",
            "Sender" : "Message Sender",
            "Receiver" : "3000...",
            "MessageCount" : 1,
            "InsertDate" : "2020\02\02",
            "IsRead" : true
          },
          "errors" : []
        }
      
    

پیام دریافتی خوانده نشده یک شماره

با استفاده از این سرویس میتوانید پیامهای دریافتی خوانده نشده یک شماره را داشته باشید

آدرس سرویس :

    
        https://api.sabapayamak.com/api/v1/recived-messages/virtaul-number/3000.../unread
      
    

در این سرویس خروجی شما در قسمت data به شکل لیستی از مدل زیر میباشد

    
        {
          "Body" : "Message Body",
          "Sender" : "Message Sender",
          "Receiver" : "3000...",
          "MessageCount" : 1,
          "InsertDate" : "2020\02\02",
          "IsRead" : true
        }
      
    
پارامتر توضیحات
Body متن پیام
Sender شماره ارسال کننده
Receiver شماره دریافت کننده
MessageCount تعداد پیام
InsertDate تاریخ
IsRead خوانده شده/نشده

مثال :

    
        {
          "status" : "200",
          "message" : "با موفقیت انجام شد",
          "id" : 1,
          "data" :  {
            "Body" : "Message Body",
            "Sender" : "Message Sender",
            "Receiver" : "3000...",
            "MessageCount" : 1,
            "InsertDate" : "2020\02\02",
            "IsRead" : true
          },
          "errors" : []
        }