سرویس های شارژ کاربر

در این قسمت سرویس های مربوط به شارژ کاربر توضیح داده خواهد شد

دریافت شارژ کاربر :

آدرس سرویس :

      
        https://api.sabapayamak.com/api/v1/credit
      
    

در این سرویس شارژ کاربر که به صورت یک عدد اعشاری است در قسمت data به شما برمیگردد

      
        {
          "status" : "200",
          "message" : "با موفقیت انجام شد",
          "id" : 1,
          "data" : 12345,
          "errors" : []
        }

      
    

در این سرویس شارژ کاربر در بازه ی زمانی مشخص شده ارسال میشود

شارژ کاربر در بازه زمانی :

آدرس سرویس :

      
        https://api.sabapayamak.com/api/v1/credits?StartDate=1398/01/01&EndDate=1399/01/01
      
    

خروجی این سرویس در قسمت data لیستی از مدل زیر میباشد :

      
        {
          "CreditType" : "ارسال" ,
          "Amount" : 1234 ,
          "CreditRemain" : 4567 ,
          "Descriptions" : "Description for Credit" ,
          "InsertDate" : "2020\02\02 14:14:15" 
        }
      
    
پارامتر توضیحات
CreditType توضیحات نوع شارژ
Amount مبلغ
CreditRemain باقی مانده شارژ پس از تراکنش
Descriptions توضیحات
InsertDate توضیحات تراکنش

در این سرویس تعداد درخواستی شما که در انتهای سرویس وارد میکنید برای شما برگردانده میشود

جزییات شارژ در بازه زمانی :

آدرس سرویس :

      
        https://api.sabapayamak.com/api/v1/credits/100
      
    

خروجی این سرویس در قسمت data لیستی از مدل زیر میباشد :

    
        {
          "CreditType" : "ارسال" ,
          "Amount" : 1234 ,
          "CreditRemain" : 4567 ,
          "Descriptions" : "Description for Credit" ,
          "InsertDate" : "2020\02\02 14:14:15" 
        }
      
    
پارامتر توضیحات
CreditType توضیحات نوع شارژ
Amount مبلغ
CreditRemain باقی مانده شارژ پس از تراکنش
Descriptions توضیحات
InsertDate توضیحات تراکنش

این سرویس جزییات شارژهای شما که برای ارسال پیام استفاده شده است نمایش داده میشود

جزییات شارژ ارسال :

آدرس سرویس :

      
        https://api.sabapayamak.com/api/v1/credits/send-sms/100
      
    

خروجی این سرویس در قسمت data لیستی از مدل زیر میباشد :

    
        {
          "CreditType" : "ارسال" ,
          "Amount" : 1234 ,
          "CreditRemain" : 4567 ,
          "Descriptions" : "Description for Credit" ,
          "InsertDate" : "2020\02\02 14:14:15" 
        }
      
    
پارامتر توضیحات
CreditType توضیحات نوع شارژ
Amount مبلغ
CreditRemain باقی مانده شارژ پس از تراکنش
Descriptions توضیحات
InsertDate توضیحات تراکنش

این سرویس جزییات شارژهای شما که برای دریافت استفاده شده است نمایش داده میشود

جزییات شارژ دریافت :

آدرس سرویس :

      
        https://api.sabapayamak.com/api/v1/credits/recived/100
      
    

خروجی این سرویس در قسمت data لیستی از مدل زیر میباشد :

    
        {
          "CreditType" : "دریافت" ,
          "Amount" : 1234 ,
          "CreditRemain" : 4567 ,
          "Descriptions" : "Description for Credit" ,
          "InsertDate" : "2020\02\02 14:14:15" 
        }
      
    
پارامتر توضیحات
CreditType توضیحات نوع شارژ
Amount مبلغ
CreditRemain باقی مانده شارژ پس از تراکنش
Descriptions توضیحات
InsertDate توضیحات تراکنش

این سرویس جزییات افزایش اعتبار شما بر اساس تعداد درخواستی شما را برمیگرداند

جزییات شارژ افزایش اعتبار :

آدرس سرویس :

      
        https://api.sabapayamak.com/api/v1/credits/charge/100
      
    

خروجی این سرویس در قسمت data لیستی از مدل زیر میباشد :

    
        {
          "CreditType" : "شارژ" ,
          "Amount" : 1234 ,
          "CreditRemain" : 4567 ,
          "Descriptions" : "Description for Credit" ,
          "InsertDate" : "2020\02\02 14:14:15" 
        }
      
    
پارامتر توضیحات
CreditType توضیحات نوع شارژ
Amount مبلغ
CreditRemain باقی مانده شارژ پس از تراکنش
Descriptions توضیحات
InsertDate توضیحات تراکنش

این سرویس جزییات بازگشت شارژ شما بر اساس تعداد درخواستی شما را برمیگرداند

جزییات بازگشت شارژ :

آدرس سرویس :

      
        https://api.sabapayamak.com/api/v1/credits/money-back/100
      
    

خروجی این سرویس در قسمت data لیستی از مدل زیر میباشد :

    
        {
          "CreditType" : "برگشت اعتبار" ,
          "Amount" : 1234 ,
          "CreditRemain" : 4567 ,
          "Descriptions" : "Description for Credit" ,
          "InsertDate" : "2020\02\02 14:14:15" 
        }
      
    
پارامتر توضیحات
CreditType توضیحات نوع شارژ
Amount مبلغ
CreditRemain باقی مانده شارژ پس از تراکنش
Descriptions توضیحات
InsertDate توضیحات تراکنش