جزییات ارسال یک پیام

با استفاده از این سرویس میتوانید جزییات ارسال پیام مورد نظر خود را دریافت کنید،در این سرویس شناسه پیام مورد نظر خود را درانتهای سرویس ارسال میکنید

آدرس سرویس :

      
        https://api.sabapayamak.com/api/v1/deliveries/12345
      
    

در این سرویس مدلی که در قسمت data برمیگردد به شکل لیستی از مدل زیر است

      
        {
          "RecordID" : 123456789 ,
          "MessageID" : 1 ,
          "SendDate" : "2020\02\02 14:14:15" ,
          "Number" : "912..." ,
          "DeliveryFlag" : 0 ,
          "DeliveryDesc" : "ارسال شده"
        }
      
    
پارامتر توضیحات
RecordID شناسه جزییات پیام
MessageID شناسه پیام
SendDate تاریخ ارسال
Number شماره
DeliveryFlag وضعیت دریافت
DeliveryDesc توضیحات وضعیت دریافت