دریافت توکن

برای استفاده از سرویس ها میبایست با استفاده از نام کاربری و رمز عبور و شماره از سرویس زیر یک توکن دریافت کنید،این توکن میتواند بین یک روز تا 365 روز معتبر باشد و در تمامی درخواست ها میبایست ارسال شود.

توجه : این توکن در هدر درخواست و با اسم Authorization ارسال شود.
توجه : این سرویس از نوع post میباشد

نحوه ی دریافت :

آدرس سرویس :

      
        https://api.sabapayamak.com/api/v1/user/authenticate
      
    

مدل ارسالی :

      
        {
          "Username" : "Your User",
          "Password" : "Your Password",
          "VirtualNumber" : "3000...",
          "TokenValidDay" : 15
        }
      
    
پارامتر توضیحات
Username نام کاربری
Password رمز عبور
VirtualNumber شماره ای که با آن قصد ارسال دارید
TokenValidDay تعداد روزی که میخواهید شناسه فعال باشد
توجه : مدل خروجی همان مدلی میباشد که در قسمت اول توضیح داده شده و در قسمت داده مدلی به صورت زیر برمیگردد
      
        {
          "Id" : "1",
          "FirstName" : "Your First Name",
          "LastName" : "Your Last Name",
          "Username" : "Your User Name",
          "Domain" : "your.domain.com",
          "VirtualNumber" : "3000...",
          "Token" : "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c"
        }
      
    
پارامتر توضیحات
Id شناسه کاربر
FirstName نام کوچک
LastName نام خانوادگی کاربر
Username نام کاربری
Domain دامنه اصلی شما
VirtualNumber شماره ای که با آن توکن گرفتید
Token کد امنیتی شما

مثال :

      
        {
          "status" : "200",
          "message" : "با موفقیت انجام شد",
          "id" : 1,
          "data" : {
            "Id" : "1",
            "FirstName" : "FirstName",
            "LastName" : "LastName",
            "Username" : "UserName",
            "Domain" : "your.domain.com",
            "VirtualNumber" : "3000...",
            "Token" : "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c"
          },
          "errors" : []
        }