لیست پیام ها در بازه ی زمانی

در این سرویس لیست پیامهای شما در بازه ی زمانی درخواستی شما برمیگردد

آدرس سرویس :

      
        https://api.sabapayamak.com/api/v1/messages?StartDate=1398/01/01&EndDate=1399/01/01
      
    

خروجی این سرویس لیست پیامهای شما در بازه ی زمانی مشخص شده میباشد که در قسمت data به صورت لیستی از مدل زیر خواهد آمد

      
        {
          "MessageID" : 1,
          "UserID" : 1,
          "Body" : "Message Text",
          "Sender" : "3000...",
          "MessagePage" : 2,
          "Credit" : 6,
          "InsertDate" : "2020\02\02 14:14:14",
          "IsUnicode" : true,
          "MessageCount" : 3,
          "Status" : 1,
          "StatusDesc" : "ارسال شده",
          "Deliveries" : [
            {
              "RecordID" : 123456789 ,
              "MessageID" : 1 , 
              "SendDate" : "2020\02\02 14:14:15" ,
              "Number" : "912..." ,
              "DeliveryFlag" : 0 ,
              "DeliveryDesc" : "ارسال شده"
            }
          ],
          ...
        }
      
    
پارامتر توضیحات
MessageID شناسه پیام
UserID شناسه کاربر
Body متن پیام
Sender شماره ارسال
MessagePage تعداد صفحات پیام
Credit شارژ مورد استفاده
InsertDate تاریخ درج
IsUnicode فارسی بودن / نبودن
MessageCount تعداد پیام
Status وضعیت ارسال
StatusDesc توضیح وضعیت ارسال
Deliveries لیست جزییات پیام(توضیحات در جدول پایین)
پارامتر توضیحات
RecordID شناسه جزییات پیام
MessageID شناسه پیام
SendDate تاریخ ارسال
Number شماره
DeliveryFlag وضعیت دریافت
DeliveryDesc توضیحات وضعیت دریافت

لیست پیام ها در بازه ی زمانی

در این سرویس لیست پیامهای شما در بازه ی زمانی درخواستی شما برمیگردد،در این سرویس میبایست ساعت مد نظر هم ارسال شود :

آدرس سرویس :

      
        https://api.sabapayamak.com/api/v1/messages/time?StartDate=1398/01/01&StartTime=10:00&EndDate=1399/01/01&EndTime=15:00
      
    

خروجی این سرویس لیست پیامهای شما در بازه ی زمانی مشخص شده میباشد که در قسمت data به صورت لیستی از مدل زیر خواهد آمد

    
        {
          "MessageID" : 1,
          "UserID" : 1,
          "Body" : "Message Text",
          "Sender" : "3000...",
          "MessagePage" : 2,
          "Credit" : 6,
          "InsertDate" : "2020\02\02 14:14:14",
          "IsUnicode" : true,
          "MessageCount" : 3,
          "Status" : 1,
          "StatusDesc" : "ارسال شده",
          "Deliveries" : [
            {
              "RecordID" : 123456789 ,
              "MessageID" : 1 , 
              "SendDate" : "2020\02\02 14:14:15" ,
              "Number" : "912..." ,
              "DeliveryFlag" : 0 ,
              "DeliveryDesc" : "ارسال شده"
            }
          ],
          ...
        }
      
    
پارامتر توضیحات
MessageID شناسه پیام
UserID شناسه کاربر
Body متن پیام
Sender شماره ارسال
MessagePage تعداد صفحات پیام
Credit شارژ مورد استفاده
InsertDate تاریخ درج
IsUnicode فارسی بودن / نبودن
MessageCount تعداد پیام
Status وضعیت ارسال
StatusDesc توضیح وضعیت ارسال
Deliveries لیست جزییات پیام(توضیحات در جدول پایین)
پارامتر توضیحات
RecordID شناسه جزییات پیام
MessageID شناسه پیام
SendDate تاریخ ارسال
Number شماره
DeliveryFlag وضعیت دریافت
DeliveryDesc توضیحات وضعیت دریافت

دریافت پیام بر اساس شناسه

در این سرویس جزییات مربوط به یک پیام با استفاده از شناسه که در انتهای آدرس آن ارسال میکنید به شما داده میشود

آدرس سرویس :

      
        https://api.sabapayamak.com/api/v1/messages/1234567
      
    

خروجی این سرویس لیست پیامهای شما در بازه ی زمانی مشخص شده میباشد که در قسمت data به صورت مدل زیر خواهد آمد

      
        {
          "MessageID" : 1,
          "UserID" : 1,
          "Body" : "Message Text",
          "Sender" : "3000...",
          "MessagePage" : 2,
          "Credit" : 6,
          "InsertDate" : "2020\02\02 14:14:14",
          "IsUnicode" : true,
          "MessageCount" : 3,
          "Status" : 1,
          "StatusDesc" : "ارسال شده",
          "Deliveries" : [
            {
              "RecordID" : 123456789 ,
              "MessageID" : 1 , 
              "SendDate" : "2020\02\02 14:14:15" ,
              "Number" : "912..." ,
              "DeliveryFlag" : 0 ,
              "DeliveryDesc" : "ارسال شده"
            }
          ]
        }
      
    

آخرین ارسال به یک شماره

با این سرویس میتوانید آخرین ارسالی که در 30 روز گذشته به یک شماره داشته اید چک کنید

آدرس سرویس :

      
        https://api.sabapayamak.com/api/v1/messages/number/0912...
      
    

خروجی این سرویس در قسمت data به صورت لیست از مدل زیر است

      
        {
          "MessageID" : 1,
          "UserID" : 1,
          "Body" : "Message Text",
          "Sender" : "3000...",
          "MessagePage" : 2,
          "Credit" : 6,
          "InsertDate" : "2020\02\02 14:14:14",
          "IsUnicode" : true,
          "MessageCount" : 3,
          "Status" : 1,
          "StatusDesc" : "ارسال شده",
        }
      
    

ارسال یک پیام

با استفاده از این سرویس میتوانید ارسال داشته باشید

توجه : این سرویس از نوع post میباشد

آدرس سرویس :

    
        https://api.sabapayamak.com/api/v1/message
      
    

برای ارسال شما میبایست مدلی به شکل زیر را به سرویس ارسال کنید

    
        {
          "Text" : "Text for Sending Message",
          "Numbers" : ["0912....","0913...."]
        }
      
    
توجه : در این سرویس شما میتوانید بین یک تا صد شماره ارسال کنید

پس از ارسال شما خروجی به شکل زیر برای شما برخواهد گشت که وضعیت آن را در جدول صفحه ی توضیحات اولیه میتوانید ببینید

    
        {
        "ID" : 1,
        "MessageStatus" : 1,
        "Message" : "Status Description",
        "Credit" : 6
        "Detail" : [
            {
              "Status" : 0,
              "Message" : "با موفقیت ارسال شد",
              "Number" : "0912...",
              "RecID" : 123456789
            },
            {
              "Status" : 27,
              "Message" : "شماره در لیست سیاه قرار دارد",
              "Number" : "0912...",
              "RecID" : 123456789
            }
          ]
        }
      
    
پارامتر توضیحات
ID شناسه پیام
MessageStatus وضعیت پیام
Message توضیح وضعیت پیام
Credit شارژ پیام
Detail لیست جزییات پیام(در جدول پایین توضیحات داده شده)
پارامتر توضیحات
Status وضعیت ارسال
Number شماره
RecID شناسه جزییات ارسال
توجه : توجه داشته باشید وضعیت در مدل اول وضعیت کلی ارسال و وضعیت در لیست جزییات، وضعیت مرتبط با آن شماره میباشد.

ارسال پیام

با استفاده از این سرویس میتوانید بدون دریافت توکن و در لحظه پیام خود را ارسال کنید

توجه : این سرویس از نوع get میباشد

آدرس سرویس :

      
        https://api.sabapayamak.com/api/v1/message?UserName=YOUR_USERNAME&Password=YOUR_PASSWROD&From=YOUR_SENDER_NUMBER&To=YOUR_RECIVER,YOUR_RECIVER_2&Text=YOUR_SMS_TEXT
      
    

در این روش شما نیاز نیست مدل خاصی به سرویس ارسال کنید و تمام دیتای خود را در ادامه آدرس سرویس پر کنید

توجه : در این سرویس شما میتوانید بین یک تا صد شماره ارسال کنید

پس از ارسال شما خروجی به شکل زیر برای شما برخواهد گشت که وضعیت آن را در جدول صفحه ی توضیحات اولیه میتوانید ببینید

    
        {
        "ID" : 1,
        "MessageStatus" : 1,
        "Message" : "Status Description",
        "Credit" : 6
        "Detail" : [
            {
              "Status" : 0,
              "Message" : "با موفقیت ارسال شد",
              "Number" : "0912...",
              "RecID" : 123456789
            },
            {
              "Status" : 27,
              "Message" : "شماره در لیست سیاه قرار دارد",
              "Number" : "0912...",
              "RecID" : 123456789
            }
          ]
        }
      
    
پارامتر توضیحات
ID شناسه پیام
MessageStatus وضعیت پیام
Message توضیح وضعیت پیام
Credit شارژ پیام
Detail لیست جزییات پیام(در جدول پایین توضیحات داده شده)
پارامتر توضیحات
Status وضعیت ارسال
Number شماره
RecID شناسه جزییات ارسال
توجه : توجه داشته باشید وضعیت در مدل اول وضعیت کلی ارسال و وضعیت در لیست جزییات، وضعیت مرتبط با آن شماره میباشد.